Рішення № 7 від 16.12.2015 р.

gerbukr

УКРАЇНА

Затоківська селищна рада

Білгород-Дністровської міської ради Одеської області

Р І Ш Е Н Н Я

смт Затока

III-а сесія VII скликання

7 від „16” грудня 2016 р.

Про внесення змін до Регламенту Затоківської селищної ради VII скликання

Заслухавши інформацію секретаря Затоківської селищної ради Бокій В.В. про внесення змін до Регламенту Затоківської селищної ради VII скликання, керуючись ч. 1 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Затоківська селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Внести зміни до Регламенту Затоківської селищної ради, а саме статтю 5.2.1. глави 2 розділу V викласти в новій редакції:

«5.2.1. Сесія селищної ради протоколюється державною мовою. Ведення протоколу сесії селищної ради здійснює секретар сесії. Відповідальним за своєчасне подання протоколу на підпис головуючому на сесії є секретар селищної ради. У 10-ти денний термін після закінчення сесії ради секретар ради подає протокол сесії для вивчення та підпису селищному голові. При цьому кожному депутату на його вимогу має бути надана копія протоколу сесії в електронному вигляді (формат PDF) за фактом його готовності.»

 1. Секретарю Затоківської селищної ради Бокій В.В. довести дане рішення до виконавців та зацікавлених осіб.

Додаток: Регламент роботи Затоківської селищної ради VII скликання зі змінами, згідно п.1 даного рішення – на 12 аркушах.

       Затоківський селищний                                                                                              голова В.І. Звягінцев


Додаток 1 до рішення

Затоківської селищної ради

7 від 16.12.15.

Р Е Г Л А М Е Н Т

роботи Затоківської селищної ради

VIІ скликання

Регламент селищної ради – це документ, який регулює діяльність ради, порядок скликання і проведення її пленарних засідань, засідань постійних та тимчасових контрольних комісій, процедуру функціювання органів ради, депутатів, посадових осіб, а також здійснення функції, які виходять з її повноважень, встановлених Конституцією України та чинним законодавством.

Регламент селищної ради є обов’язковим для виконання радою та її органами, а також в межах повноважень ради для підприємств, організацій і установ, розташованих на території ради.

Регламент, а також зміни і доповнення до нього приймаються радою більшістю голосів від загальної кількості депутатів ради і набуває чинності з моменту їх прийняття та підпису селищним головою рішення про затвердження Регламенту.

Зміни та доповнення можуть бути внесені до Регламенту за ініціативою селищного голови, постійних комісій, депутатських груп, депутатів.

Будь-яка зміна Регламенту стає постійною нормою і вноситься до основного тексту. Викладання змін та доповнень до Регламенту у формі окремого рішення без викладення тексту Регламенту в новій редакції не допускається.

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

ПРАВОВА ОСНОВА ДІЯЛЬНОСТІ ЗАТОКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

  1. Затоківська селищна рада є представницьким органом місцевого самоврядування, який представляє інтереси територіальної громади селища міського типу Затока у межах повноважень, визначених Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” та іншими законодавчими актами.

До складу селищної ради входять рівні за своїми правами депутати селищної ради. Загальний склад селищної ради VII скликання визначається Законом України «Про місцеві вибори» та складає 14 депутатів.

Селищна рада є юридичною особою, має гербову печатку, рахунки в банківських установах.

  1. Діяльність селищної ради, її органів, посадових осіб ґрунтується на засадах гласності, законності, широкого залучення громадян до управління громадськими справами та реалізації волі виборців через своїх депутатів, відповідальності і підзвітності перед радою, обраних або призначених посадових осіб.

  2. Селищна рада є правомочною за умови обрання не менш як двох третин депутатів від загального складу ради.

1.4. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради складається із пленарних засідань і засідань постійних комісій.

1.5. Повноваження селищної ради визначається чинним на строк їх реалізації законодавством.

1.6. Селищна рада намагається досягти максимально узгодженої думки депутатів селищної ради під час підготовки та прийняття рішень.

II. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ.

Глава 1. ДЕПУТАТИ РАДИ.

2.1.1. Законодавчою базою діяльності депутатів селищної ради є Конституція України, Закони України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад», інші нормативно-правові акти, що регулюють їх діяльність.

2.1.2. Повноваження депутата селищної ради починаються з моменту офіційного оголошення селищною територіальною виборчою комісією на сесії ради інформації про результати виборів та визнання повноважень депутатів, селищного голови і закінчуються в день проведення першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках та порядку, передбачених чинним законодавством.

2.1.3. Депутатам селищної ради видаються посвідчення депутата та нагрудний знак “Депутат селищної ради”.

2.1.4. Депутати селищної ради виконують свої повноваження на громадських засадах.

2.1.5. Участь у засіданнях ради та її органів, виконання доручень ради є підставою до звільнення депутата від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням йому середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з депутатською діяльністю, за рахунок селищного бюджету.

Депутат селищної ради зобов’язаний брати участь у роботі сесій ради, засіданнях постійної та інших комісій, до складу яких його обрано.

2.1.6. У разі неможливості взяти участь у роботі сесії депутат зобов’язаний письмово чи усно із зазначенням причин повідомити про це селищного голову або секретаря, а при неможливості взяти участь у засіданні постійної чи іншої комісії – голову комісії у тому ж порядку.

2.1.7. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійної комісії, невиконання ним без поважних причин доручень ради, селищна рада може звернутися до виборців з пропозицією про відкликання такого депутата у встановленому законом порядку.

2.1.8. Депутат селищної ради має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, засіданнях постійних та інших комісій ради, до складу яких його обрано.

2.1.9. Депутат селищної ради має право відповідно до чинного законодавства вносити в усній чи письмовій формі пропозиції, зауваження та доповнення щодо питань, що обговорюються на сесії, ставити запитання, давати довідки, вносити проекти рішень і доповнення до них, а також користується іншими правами відповідно до чинного законодавства та цього Регламенту.

2.1.10. Депутат має право відповідно до чинного законодавства звернутися із запитом, запитанням чи зверненням до керівників ради, керівників органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на території селища та інших адміністративно-територіальних одиниць в разі якщо їх діяльність має вплив на громаду, від якої його було обрано з питань, віднесених до відання ради.

2.1.11. Депутат селищної ради є повноважним і рівноправним членом селищної ради – представницького органу місцевого самоврядування.

2.1.12. Депутат селищної ради, як представник інтересів територіальної громади, виборців свого виборчого округу, зобов’язаний виражати і захищати інтереси селища та виборців свого виборчого округу, виконувати їх доручення в межах своїх повноважень. З цією метою визначає і оприлюднює дні, години та місце прийому виборців, інших громадян, вести регулярний, не рідше одного разу на місяць, прийом виборців, розглядати пропозиції, звернення, заяви і скарги членів територіальної громади, вживати заходів, щодо забезпечення їх оперативного вирішення.

2.1.13. У виборчому окрузі депутат селищної ради підтримує зв’язок з виборцями, трудовими колективами та громадськими організаціями.

2.1.14. Не рідше одного разу на півріччя інформує виборців про роботу селищної ради та її органів про виконання місцевих програм, селищного бюджету, рішень селищної ради і доручень виборців.

2.1.15. Депутат зобов’язаний постійно працювати по підвищенню свого фахового та інтелектуального рівня.

2.1.16. Бере участь в організації виконання рішень ради, доручень виборців, у масових заходах, що проводяться радою.

2.1.17. Орієнтовані строки проведення звітів депутатів перед виборцями визначає рада, але не рідше одного разу на рік. Депутат селищної ради повідомляє виборців про час і місце проведення звіту не пізніше як за сім днів, та про результати звіту депутат інформує раду.

2.1.18. Звіти і зустрічі депутатів селищної ради висвітлюється засобом масової інформації.

2.1.19. Депутату селищної ради, який працював у раді на постійній основі, після закінчення таких повноважень надається попередня робота (посада), а за її відсутністю – інша рівноцінна робота (посада) на тому самому або, за згодою депутата, на іншому підприємстві, в установі, організації. У разі неможливості надання відповідної роботи (посади) на період працевлаштування за колишнім депутатом селищної ради зберігається, але не більше шести місяців, середня заробітна платня, яку він одержував на виборній посаді у раді, що виплачується з місцевого бюджету.

2.1.20. Час роботи депутата у селищній раді на постійній основі зараховується до загального і безперервного стажу роботи (служби) депутата, а також стажу роботи (служби) за тією спеціальністю, за якою він працював до обрання на виборчу посаду в раді.

2.1.21. Депутат, секретар та голова селищної ради відповідно до затвердженого радою Положення може мати не більше трьох помічників-консультантів на громадській основі.

2.1.22 Депутатська етика.

Депутат селищної ради, як представник інтересів територіальної громади виборців, свого виборчого округу та член ради, здійснюючи депутатські повноваження, повинен дотримуватися таких правил депутатської етики:

а) керуватися загальнодержавними інтересами, інтересами селищної громади та виборців свого виборчого округу, від яких його обрано;

б) не використовувати депутатський мандат в особистих інтересах чи в корисних цілях;

в) керуватися у своїй діяльності та поведінці загальновизнаними принципами порядності, честі і гідності;

в) не розголошувати відомостей, що становлять державну або іншу таємницю, яка охороняється законом, інших відомостей з питань, що розглядалися на закритих засіданнях ради чи її органів і не підлягають за їх рішенням розголошенню, та відомостей, які стосуються таємниці особистого життя депутата місцевої ради або виборця, що охороняється законом, чи стали відомі у зв’язку з його участю в депутатських перевірках;

г) не допускати образливих висловлювань, не використовувати у публічних виступах неперевірені відомості стосовно органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ і організацій, їх керівників та інших посадових чи службових осіб, депутатських груп, фракцій, окремих депутатів місцевих рад;

д) не приймати будь-яких гонорарів, подарунків, не отримувати винагород безпосередньо чи опосередковано за дії, пов’язані із здійсненням ним депутатських повноважень;

є) При виникненні неординарних ситуацій між депутатськими комісіями і окремими депутатами, між депутатами та посадовими особами місцевого самоврядування, між депутатами та виборцями вони розглядаються та врегульовуються відповідною постійною комісією, до відання якої віднесено питання депутатської етики.

При цьому на засідання комісії не пізніше ніж за 2-і доби запрошуються зацікавлені сторони. У випадках коли зацікавлені сторони не в змозі прибути на засідання комісії, то за добу до її початку повинні попередити про це голову комісії.

При неприбутті зацікавлених сторін на засідання комісії двічі, питання може бути розглянуто без її участі.

Глава 2. ДЕПУТАТСЬКІ ГРУПИ та ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ

2.2.1. Депутати можуть добровільно об’єднуватися у депутатські групи за умови, якщо до складу кожної з них входять не менше 3 депутатів за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують.

2.2.2. Депутатські групи не можуть утворюватися для захисту приватних, комерційних, професійних чи релігійних інтересів.

2.2.3. Депутатська група може бути утворена у будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів, які виявили бажання увійти до її складу. Депутат не може входити до складу більше ніж однієї зареєстрованої групи. Умовою реєстрації є надходження до ради письмового повідомлення про її створення, підписаного особисто депутатами – членами групи, із зазначенням назви групи, персонального складу, а також її уповноваженого представника. На пленарному засіданні ради уповноважений представник депутатської групи повідомляє про створення групи, про що робиться запис у протоколі сесії.

2.2.4. Жодна депутатська група не має права виступати від імені ради.

2.2.5. У разі коли чисельність депутатської групи зменшується нижче встановленого, вона на наступному пленарному засіданні оголошується селищним головою розпущеною.

2.2.6 Депутати селищної ради на основі єдності поглядів або партійного членства можуть об’єднуватися у депутатські фракції з чисельністю не менше трьох депутатів. Порядок вступу до фракції та виходу з неї визначаються самою фракцією.

2.2.7. Депутатські групи та фракції селищної ради мають право:

 • на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях селищної ради;

 • попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

 • на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні селищної ради з кожного питання.

Глава 3. СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА

2.3.1 Селищний голова обирається населенням селища на основі загального рівного прямого виборчого права шляхом таємного голосування.

2.3.2. Повноваження, права та обов’язки селищного голови визначаються Законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, ”Про статус депутатів місцевих рад”, іншими законами та цим Регламентом.

2.3.3. Селищний голова очолює виконавчий комітет селищної ради, головує на сесіях, засіданнях виконкому.

2.3.4. Веде особистий прийом громадян в присутності депутата кожного понеділка з 10.00 до 17.00 з перервою на обід з 13.00 до 14.00. Веде особистий прийом жителів смт Затока кожної середи з 10.00 до 17.00 з перервою на обід з 13.00 до 14.00 за попереднім записом. У випадках, коли на понеділок випадає вихідний або святковий день, прийом проводиться у наступний за ними день.

2.3.5. Щоденно, крім понеділка: з 10.00 год. до 10.30 год. – робота з секретарем ради; з 10.30 до 11.00 – робота з уповноваженим у справах виконкому.

2.3.5. Не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед територіальною громадою на відкритій зустрічі з громадянами.

2.3.6. Щорічні звіти селищного голови публікуються в засобах масової інформації.

Глава 4. СЕКРЕТАР СЕЛИЩНОЇ РАДИ

2.4.1. Секретар сільської, селищної, міської ради працює в раді на постійній основі. Секретар ради обирається радою з числа її депутатів на строк повноважень ради за пропозицією відповідного сільського, селищного, міського голови. Пропозиція щодо кандидатури секретаря ради може вноситися на розгляд ради не менш як половиною депутатів від загального складу відповідної ради у випадках, встановлених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2.4.2. У випадку передбаченому частиною 1 статті 42 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні„ здійснює повноваження селищного голови.

2.4.3. Секретар селищної ради входить до складу виконавчого комітету ради.

2.4.4. Секретар селищної ради не може сполучати свою службову діяльність з іншою посадою, займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.

2.4.5. Організує підготовку сесій ради, питань, що виносяться на розгляд ради.

2.4.6. Забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організує контроль за їх виконанням.

2.4.7. Координує діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

2.4.8. Протягом 10 днів до сесії та 10 днів після неї секретар ради займається виключно підготовкою документів до сесії.

2.4.9. Секретар селищної ради у своїй службовій діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, даним Регламентом. Повноваження секретаря селищної ради можуть бути достроково припинені відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Глава 5. ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

2.5.1. Постійні комісії ради обираються з числа депутатів на сесії ради в складі голови, секретаря і членів комісії, є органами підконтрольними і підзвітними їй.

2.5.2. Селищна рада створює постійні комісії в кількості, обумовленій більшістю депутатів від загального складу ради.

2.5.3. Кожний з депутатів ради, крім селищного голови та секретаря ради, має право бути членом однієї постійної комісії.

2.5.4. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійні комісії визначається даним Регламентом та Положенням про постійну комісію, затвердженим селищною радою.

2.5.5. Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності, є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш половини від загального складу комісії.

2.5.6. Діяльність, компетенція і функції кожної постійної комісії визначається Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” і Положенням про постійні комісії.

2.5.7. Положення про постійні комісії ради затверджується не пізніше ніж на другій сесії ради.

Глава 6 . ТИМЧАСОВІ КОНТРОЛЬНІ КОМІСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

2.6.1. Тимчасові контрольні комісії ради створюються з числа депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень селищної ради.

2.6.2. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональній склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менш однієї третини депутатів від загального складу ради.

2.6.3. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті і в міру необхідності. Про свою роботу комісії звітують на сесії перед радою. Депутати, що входять до складу тимчасовою контрольної комісії та залучені до участі у її роботі інші особи, не повинні розголошувати інформацію, що стала їм відомою у зв’язку з її роботою.

2.6.4. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення за результатами роботи цієї комісії або у випадку припинення повноважень ради.

Глава 7 . АПАРАТ РАДИ

2.7.1. Організаційне, правове, інформаційне та технічне забезпечення діяльності ради, селищного голови, секретаря, постійних і тимчасових комісій, депутатів, депутатських груп та фракцій здійснюється апаратом ради.

2.7.2. Загальне керівництво апаратом здійснює селищний голова, а за його відсутністю – секретар селищної ради.

2.7.3. Чисельність і витрати на утримання апарату ради затверджуються радою за поданням селищного голови.

2.7.4. Робочий день для апарату ради встановити – з понеділка по четвер – з 08.30 год. по 17.45 год., п’ятниця – з 08.30 год. по 16.30 год., з перервою на обід з 13.00 год. по 14.00 год.

III. ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

3.1. Виконавчим органом селищної ради є виконавчий комітет ради, що підзвітний і підконтрольний селищній раді.

3.2. Після закінчення повноважень ради виконавчий комітет здійснює свої повноваження до формування нового складу виконавчого комітету.

3.3. Кількісний склад виконавчого комітету визначає рада на сесії. Персональний склад виконавчого комітету пропонується селищним головою і затверджується радою відкритим (у тому числі поіменним) голосуванням. До складу виконавчого комітету не можуть входити депутати селищної ради, крім секретаря ради.

3.4. Виконавчий комітет звітує про свою діяльність на сесії ради не менш одного разу на рік.

3.5. Виконавчий комітет ради створюється у складі селищного голови, секретаря ради, керуючого справами виконкому, представників підприємств, організацій і установ, громадян України.

3.6. Виконавчий комітет очолює селищний голова. На осіб, що входять до складу виконавчого комітету ради і працюючих у ньому на постійній основі, поширюються вимоги по обмеженню сумісництва їхньої діяльності з іншою роботою, встановлені Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні” для селищного голови.

  1. На засідання виконавчого комітету можуть запрошуватись голови постійних комісій ради.

3.8. Засідання виконавчого комітету проводяться не менше ніж один раз на місяць.

3.9. Виконавчий комітет ради може вносити пропозиції щодо питань, які виносяться на розгляд сесії ради.

3.10. Порядок внесення таких питань визначається цим Регламентом.

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

Глава 1. ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ РАДИ

4.1.1. Діяльність ради здійснюється у відповідності з перспективним та річними планами роботи, затвердженими радою.

4.1.2. Перспективний план включає основні напрямки, проекти та програми соціально-економічного розвитку смт Затока на період скликання ради.

4.1.3. Річний план включає в себе зміст діяльності ради, її органів протягом року, може визначати основні питання порядку денного чергових сесій, містить заходи по підготовці та реалізації рішень, визначає конкретних осіб, відповідальних за виконання планових завдань. Річний план роботи ради є підставою для поточного планування роботи постійних комісій та інших органів ради. На підставі річного плану роботи ради розробляється та затверджується відповідний план роботи ради з підготовки проектів регуляторних актів відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності».

4.1.4. Проекти планів роботи ради розробляються під керівництвом селищного голови на підставі пропозицій секретаря ради, постійних комісій, депутатських груп і фракцій, депутатів, виконкому. Проект річного плану розглядається та затверджується щорічно на грудневій сесії селищної ради.

4.1.5. Уточнення та доповнення плану проводиться протягом року в ході роботи сесії.

4.1.6. Контроль за виконанням планів роботи ради покладається на селищного голову та секретаря селищної ради.

Глава 2 . СКЛИКАННЯ СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

4.2.1. Сесія селищної ради скликається селищним головою в міру необхідності, але не менш одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру – не рідше ніж один раз на місяць.

4.2.2. У разі немотивованої відмови селищного голови або неможливістю його скликати сесію ради, сесія скликається секретарем ради.

4.2.3. Сесія селищної ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш 1/3 депутатів від загального складу селищної ради, виконавчого комітету або постійною комісією.

4.2.4. Розпорядження селищного голови про скликання чергової сесії доводиться до відома депутатів і населення не пізніше, ніж за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше ніж за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань порядку денного, що планується внести на розгляд ради.

4.2.5. Пропозиція про скликання позачергової сесії подаються голові селищної ради у письмовому вигляді з зазначенням питань, що планується внести на розгляд сесії з обґрунтуванням необхідності її скликання.

Глава 3. ПОРЯДОК ПІДГОТОВКИ ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА РОЗГЛЯД СЕСІЇ

4.3.1. Рада правомочна розглядати на сесії питання, віднесені законодавством до її компетенції.

4.3.2. Пропозиції до порядку денного сесії селищної ради вносяться селищним головою, постійними комісіями, депутатами, виконкомом. У виняткових випадках пропозиції до порядку денного вносяться депутатами на пленарному засіданні і розглядаються в разі відсутності потреби їх попереднього вивчення і підготовки.

4.3.3. Порядок денний, доведений депутатам за 10 днів до сесії Розпорядженням селищного голови, може змінюватись у зв’язку з необхідністю вирішення нагальних завдань, за умови, що за зміну порядку денного проголосувала більшість присутніх депутатів.

На кожну сесію готується один порядок денний, який може складатися з окремим блоків питань (загальні питання, земельні питання, різні питання). При цьому такий порядок денний має містити зазначення назв всіх питань у кожному окремому блоці, які виносяться на розгляд ради. Зазначення в порядку денному лише назви блока питань без переліку самих питань такого блоку не допускається. Викладення питань окремого блоку у вигляді окремого списку не допускається

4.3.4. Проекти рішень, інші матеріали з питань, рекомендованих до розгляду на сесії, подаються до секретаря в міжсесійний період, завчасно для їх вивчення в постійних комісіях ради.

4.3.5. Проекти рішень селищної ради з додатком усіх необхідних матеріалів узгоджуються з посадовими особами, які беруть участь у підготовці даного рішення, а також з головним спеціалістом-юристом, секретарем.

У разі незгоди с проектом рішення, зауваження або доповнення викладаються на окремому аркуші.

4.3.6. Мову роботи сесії селищної ради вибирає рада.

4.3.7. Проекти рішень з питань, що пропонуються включити до порядку денного сесії, разом з усіма необхідними матеріалами, як правило, розглядаються профільними постійними комісіями ради. При цьому, з метою вивчення та ознайомлення депутатів, проекти рішень розмножуються з розрахунку 1 примірник на постійну комісію.

Пропозиції постійних комісій селищної ради щодо змін та доповнень до проектів рішень ради подаються виключно у письмовому вигляді, не пізніше ніж за добу до дати проведення сесії.

4.3.8. На початку пленарного засідання сесії головуючий на засіданні оголошує порядок денний і порядок роботи сесії ради, після їхнього обговорення затверджується відкритим голосуванням більшістю від загального складу ради. Пропозиції про зміни та доповнення до порядку денного сесії також приймаються більшістю від загального складу ради.

4.3.9. У виняткових випадках, коли в інтересах громади необхідне прийняття термінового рішення, яке відноситься виключно до повноважень ради та розгляд такого питання неможливо здійснити вчасно шляхом скликання позачергової сесії, селищний голова може прийняти таке рішення у формі свого розпорядження з обов’язковим наступним розглядом такого питання на найближчій сесії.

4.3.10. Головуючий на засіданні може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного пленарного засідання ради. Якщо з цього приводу виникають заперечення депутатів, присутніх на засіданні, процедурне рішення про це приймається радою більшістю голосів.

V. ЗАСІДАННЯ РАДИ

Глава 1. ВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНИХ ЗАСІДАНЬ

5.1.1. Пленарні засідання ради проводяться, як правило в сесійній залі приміщення селищної ради, крім випадків неможливості проведення таких засідань з будь-яких причин. В такому разі за розпорядженням головуючого на сесії, пленарне засідання може бути проведено в іншому придатному для цього місці. При цьому обов’язково має бути дотримане право доступу громадськості до такого засідання.

5.1.2. Сесію ради відкриває та веде селищний голова або секретар.

5.1.3. Селищний голова ради забезпечує, а секретар ради організує матеріально-технічне та інформаційне забезпечення сесії. За можливостю та при необхідності проводиться відеозйомка та аудіо запис призначені для службового користування, які знаходяться у секретаря селищної ради.

5.1.4. Пленарні засідання селищної ради є відкритими, проводяться із запрошенням членів виконкому, представників громадських організацій, трудових колективів, засобів масової інформації, громадян.

Присутні на сесії мають дотримуватися порядку та не перешкоджати її веденню, зокрема, не висловлюватися під час роботи сесії без відповідного дозволу головуючого сесії, не викрикувати з місця тощо. В разі порушення присутніми порядку ведення сесії, такі особи за розпорядженням головуючого сесії можуть бути видалені із зали засідання при сприянні правоохоронних органів.

5.1.5. Сесія селищної ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

5.1.6. Реєстрація депутатів проводиться секретарем перед кожним пленарним засіданням. Дані реєстрації є підставою для відкриття засідання.

5.1.7. При відсутності кворуму головуючий на засіданні відкладає відкриття засідання на одну годину чи переносить засідання на наступний день.

5.1.8. Головуючий на засіданні :

– відкриває та веде засідання, оголошує перерви у пленарному засіданні ради;

– виносить на обговорення проекти рішень, оголошує їх повну назву, редакцію та ініціаторів внесення;

– інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради;

– організовує розгляд питань порядку денного;

– надає слово для доповіді, співдоповіді, виступу, оголошує наступного промовця;

– створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань;

– ставить питання на голосування, оголошує його результати;

– забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на засіданні;

– оголошує офіційні повідомлення;

– вживає заходи для підтримання порядку на засіданні;

– підписує протокол сесії;

– здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту.

5.1.9. Слово по порядку ведення сесії, для довідок, відповідей на запитання, пояснень може бути надано головуючому поза чергою.

5.1.10. Головуючий на засіданні не коментує і не дає оцінок щодо промовців та їх виступів, крім випадків, коли промовець забирає більше часу для виступу, відхиляється від теми чи порушує дисципліну на пленарному засіданні.

5.1.11. Тривалість роботи сесії визначається радою.

Засідання ради, як правило, розпочинаються о 10-й ранку, включаючи перерви по 10 хвилин через кожні 2 години роботи.

5.1.12. Час для доповіді, співдоповіді та заключного слова встановлюється головуючим за узгодженням з виступаючими і не може бути більше 30-ти хвилин для доповіді і 15-ти хвилин для співдоповіді.

Виступаючим у дебатах надається час тривалістю 7 хвилин, для повторних виступів у дебатах, для виступів за процедурою скороченого обговорення для заяв, внесення за процедурою скороченого обговорення, запитів, резолюції, виступів в „різному” – 5 хвилин.

5.1.13. Запитання доповідачам, співдоповідачам ставляться письмово або усно. Запитання формуються коротко і чітко.

5.1.14. На пленарному засіданні ніхто не може виступати без дозволу головуючого на засіданні.

5.1.15. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці, головуючий на засіданні може звернутися до промовця з пропозицією закінчити виступ.

5.1.16. Для підрахунку голосів на сесії рада обирає лічильну комісію з числа депутатів від загального числа депутатів, що є присутніми на сесії в кількості двох осіб або доручає підрахунок голосів секретарю ради.

5.1.17. Якщо депутат вважає, що виступаючий чи головуючий на засіданні неправильно витлумачує слова, або дії, то він може в письмовій формі звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для пояснень чи зауважень. По такому звертанню головуючий надає депутату слово чи відразу, чи наприкінці обговорення, але до голосування, в останньому випадку головуючий відразу повідомляє депутатам про находження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде надане слово.

5.1.18. У випадку грубого порушення дисципліни і перешкод у проведенні сесії головуючий може оголосити перерву чи закрити засідання.

5.1.19. Обговорення питання порядку денного припиняється за рішенням більшості депутатів.

5.1.20. Головуючий на сесії може надати слово для виступу і запрошеним особам, дотримуючи при цьому право першочергового виступу депутатів ради.

5.1.21. Голосування по суті питань порядку денного відбувається поіменно, шляхом підняття руки депутата. При цьому лічильна комісія або секретар сесії (секретар ради) фіксують голос кожного депутата, що має бути відображено в протоколі сесії.

Організація процедури таємного голосування відбувається шляхом обрання лічильної комісії з числа депутатів ради, яка на своєму засіданні затверджує форму бюлетеня та відомість про його отримання, про що складається протокол такої комісії. На кожному бюлетені проставляється відтиск гербової печатки селищної ради. По закінченню таємного голосування лічильна комісія на своєму засіданні здійснює підрахунок голосів депутатів, результати якого включаються до відповідного протоколу такої лічильної комісії. Протокол лічильної комісії, який містить результати таємного голосування оголошується на засіданні ради та є невід’ємною частиною її рішення.

Глава 2 . ПРОТОКОЛ СЕСІЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

5.2.1. Сесія селищної ради протоколюється державною мовою. Ведення протоколу сесії селищної ради здійснює секретар сесії. Відповідальним за своєчасне подання протоколу на підпис головуючому на сесії є секретар селищної ради. У 10-ти денний термін після закінчення сесії ради секретар ради подає протокол сесії для вивчення та підпису селищному голові. При цьому кожному депутату на його вимогу має бути надана копія протоколу сесії в електронному вигляді (формат PDF) за фактом його готовності.

5.2.2. У протоколі сесії селищної ради зазначаються: дата, час і місце проведення сесії, кількість депутатів, присутніх на засіданні, головуючий, секретар, лічильна комісія, питання порядку денного, винесена на розгляд назви і редакції документів, всі винесені на голосування питання і пропозиції, спосіб їх вирішення, повні результати голосування і прийняті рішення.

5.2.3. Справа сесії оформляється секретарем ради і протягом скликання знаходиться у діловодстві селищної ради, а потім передається до архіву для постійного зберігання.

VІ . ВИКОРИСТАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ТА МІСЦЕВОЇ СИМВОЛІКИ В ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ

  1. На будівлі селищної ради встановлюється Державний прапор України. В приміщенні селищної ради, де проводиться сесія ради, в кабінеті голови, секретаря ради, управляючого справами виконавчого комітету, встановлюється: Державний прапор України, Державна символіка України та символіка смт Затока.

При необхідності, за рішенням ради, символіка смт Затока може використовуватись на бланках документів, викопіювання тощо.

VІІ. АКТИ РАДИ

7.1. Рішення ради набирають сили в порядку, встановленому чинним законодавством та в 10-ти денний термін доводяться до відома виконавців та населення. До відома виборців рішення доводяться через депутатів і засоби масової інформації.

7.2. Рішення селищної ради, прийняті в межах її компетенції, обов’язкові для виконання державними органами, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм власності та громадянами.

7.3. Рішення ради без зазначення термінів дії та невизначеним колом осіб, з неодноразовим його використанням, є чинним нормативним правовим актом до його скасування або втрати чинності.

7.4. Рішення ради в п’ятиденний термін з моменту його затвердження може бути зупинено селищним головою і внесено на повторний розгляд відповідної ради з обґрунтовуванням зауважень. Рада зобов’язана в двотижневий термін повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження селищного голови і підтвердила попереднє рішення двома третинами голосів від загального складу ради, воно набуває чинності.

7.5. Рада в межах своїх повноважень ухвалює рішення.

Постійні комісії приймають висновки, рекомендації, які викладаються в формі протоколів комісій. Тимчасові контрольні комісії представляють звіти і пропозиції на розгляд ради.

7.6. Інші акти ради, положення, статути, регламенти, заяви та інш. затверджуються рішенням ради.

7.7. Підготовка проекту рішення здійснюється безпосередньо суб’єктом правотворчої ініціативи за участю відповідних фахівців.

7.8.Структура проекту рішення, включає наступні реквізити:

7.8.1. вказівки на те, що документ є проектом;

7.8.2. назва (заголовок);

7.8.3. преамбула (вступ) з посиланням на відповідні нормативні акти;

   1. зміст (пункти, підпункти);

   2. орган або посадовець, на якого покладений контроль за виконанням рішення.

7.9. У проекті рішення в обов’язковому порядку вказуються: колективи і особи, що брали участь в його підготовці, дата підготовки проекту.

7.10. Якщо, у зв’язку з ухваленням рішення, вносяться зміни до інших нормативних актів ради, в тексті рішення указуються ці зміни і доповнення, а також визначається перелік нормативних актів ради, що втратили силу у зв’язку з ухваленням нового акту.

7.11. Спеціальний порядок введення в дію рішення визначається в заключній частині акту.

7.12. Проект рішення вноситься на розгляд ради одночасно з обґрунтуванням необхідності його ухвалення, яке може бути як включене до його мотивувальної частини або викладено в окремому документі.

Якщо для виконання рішення необхідні фінансові витрати до проекту додається його фінансово-економічне обґрунтовування.

Проект рішення повинен містити посилання на конкретні норми чинного законодавства з даного питання та мати відповідні узгодження.

7.13. Рішення приймається коли за нього проголосувало більше половини від загального складу ради.

Глава VІІІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ ТА ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Зауваження про порушення Регламенту приймаються до відома головуючими на засіданні негайно і приймаються заходи для його усунення.

8.2. Усі порушення Регламенту оголошуються на сесії з вказівкою осіб, що допустили ці порушення.

8.3. Кількаразові порушення Регламенту депутатом є підставою для позбавлення його права на виступи по розглянутому питанню.

Чинність Регламенту чи його окремих положень може бути призупинена чи припинена у зв’язку з прийнятими законами України чи за рішеннями ради за пропозицією головуючого.

8.4. Будь-які інші питання організації роботи ради та її органів, що не охоплені цим Регламентом регулюються відповідними нормами чинного законодавства України.

8.5. В разі необхідності рада може прийняти рішення про тлумачення відповідних положень цього Регламенту.

     Затоківський селищний голова                                                                                               В.І. ЗВЯГІНЦЕВ